VRI Troms

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI"

     

Om VRI Troms

Organisering

Virkemidler

Kontakt oss

Aktuelle linker

Suksesshistorier

Faktaark  (pdf.)

VRI NORGE

Faktaark (pdf)

Hjemmeside

VRI-foredrag

 

Virkemidler (under oppdatering)

 Oversikt - mål, innsatsområder og virkemidler

 

Innsatsområder i perioden 2011 - 13

Marine ressurser

Reiseliv

Bærekraftig energi

Hovedmål

VRI Troms skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser som fremmer forskningsbasert innovasjon og et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv i regionen.

Delmål kunnskaps-utvikling

Samle, dele og ta i bruk kunnskap om effektiv samhandling for innovasjon og FoU

Delmål samhandling

* Styrke samhandlingen mellom næringsliv, FoU-miljø og virkemiddelaktører

* Styrke nyskaping og innovasjon i etablert næringsliv

Fellesstrategier for å nå målene

* Stimulere til økt samhandling og økt kunnskapsflyt om innovasjon og FoU mellom bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører

* Mobilisere til og bidra til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i bedrifter og offentlige virksomheter, nettverk og organisasjoner

* Gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regionalt fokus og nasjonal og internasjonal relevans
 

Økonomiske og organisatoriske virkemidler

Dialogkonferanser, Læringsarenaer, Foresight, InnoInfo, Kompetansemekling, Forprosjektmidler, Personmobilitet (student og forskermobilitet)

Eksterne resultatmål

2 SkatteFunn

1 EEN-prosjekt

1 Nærings-PhD

2 RFF-prosjekter

1 internasjonalt FoU-prosjekt

3 SkatteFunn

1 EEN-prosjekt

2 RFF-prosjekter

1 ARENA-prosjekt

1 internasjonalt FoU-prosjekt
 

1 SkatteFunn

1 EEN-prosjekt

1 Nærings-PhD

2 RFF-prosjekter

1 bedriftsnettverk

1 ARENA-forprosjekt

1 internasjonalt FoU-prosjekt

Forskerprosjekt 2011 -13

Norut Tromsø AS: "Innovasjon gjennom samhandling - hva kan vi lære av bedrifter som lykkes?" (Fokus på reiseliv og bioteknologisk næringsliv)

 

Hva er kompetansemekling (KM)?

En "kompetansemekler" er en person med innsikt i og oversikt over både forskningsmiljø og næringsliv. For å si det sånn, har vedkommende "en fot i begge leire" og kan derfor bedre enn mange andre, formidle kontakt mellom aktører i næringsliv og i forskning - les mer her.

KM er et virkemiddel som nettopp tar sikte på å formidle kontakt mellom bedrifter som har et FoU-behov (forskning og utvikling) og den eller de rette forskningsmiljøene som kan bistå vedkommende bedrift. Kompetansemekleren bistår i første omgang bedriften til å avgrense og konkretisere behovet for FoU-bistand og deretter finne fram til og bidra til å skaffe finansiering for arbeidet som den rette forskeren eller forskerne skal utføre for bedriften.

VRI Troms har følgende kompetansemeglere:

Næringshagene (Halti, Senja og Målselv) og Forskningsparken Nord i Harstad bidrar også i KM ved å spre informasjon om KM-virkemidlet, og samarbeider med kompetansemekleren. KM i Troms finansieres av Troms fylkeskommune og Norges forskningsråd.

Vil du vite mer om KM, kan du laste ned produktarket her pdf

 

Hva er forprosjektmidler i bedrift (FPM)?

Når en bedrift eller en bedriftsgruppe vurderer å gå i gang med et noe større utviklingsprosjekt som f.eks. større produktutvikling, omorganisering, etc., kan det være hensiktsmessig å tenke seg om før man går til verket. Det er som kjent "mange veier til Rom" og det er jo ikke sikkert at den veien man først tenker på, er den som man bør følge.

I slike sammenhenger kan FPM være et virkemiddel. Det er ikke de store midlene, men for en sum på opp til kr. 250.000 kan man likevel få gjennomført utredninger som kan gi et bedre beslutningsunderlag for hvilken vei man bør ta. Ved å sette i gang et forprosjekt sammen med et forskningsmiljø, kan man m.a.o. få klarlagt bedre og forberedt bedre evt. større FoU-prosjekt i bedriften(e). Det er krav til minst 50% egenandel i FPM.

FPM er et såkalt understøttende virkemiddel i VRI, og vil derfor primært bli brukt i forbindelse med de øvrige to VRI-virkemidlene i Troms, kompetansemekling (KM) og personmobilitet (PM).

Ta kontakt med VRI-koordinator på 974 18 775 / inga.ingebrigtsen@tromsfylke.no for å melde interesse for eller stille spørsmål om ordninga.

Søknader behandles fortløpende. Søknader kan du legge inn her. Vi anbefaler at du tar kontakt med VRI-koordinatoren før en evt. søknad sendes Forskningsrådet. Vi har god erfaring med at søker sendes oss en elektronisk kopi av foreløpig søknad som grunnlag for en dialog om f.eks. forbedringer.

 

Hva er personmobilitet?

Med personmobilitet siktes det til forhold der folk fra undervisnings- og forskingsmiljø hospiterer i næringslivet eller der folk i næringslivet hospiterer i undervisnings- og forskningsmiljø. VRI opererer med tre former for personmobilitet:

1. Kandidatmobilitetsprosjekter, dvs. der bedriften i prosjektperioden kan få inntil 50% dekning for de faktiske utgifter som bedriften får som følge av kandidatens opphold i bedriften.

2. Studentmobilitetsprosjekter, dvs. studenter gjør et arbeid i et FoU-prosjekt i en eller flere bedrifter som også samarbeider med forskere i vedkommende FoU-prosjekt. I slike tilfeller kan økonomiske ressurser tildeles FoU-prosjektet, og de skal i så fall gå til å dekke utgifter som påløper bedriften(e) og studenten(e) i FoU-prosjektet.

3. "Omvendt forskermobilitet", dvs. at folk fra næringslivet hospiterer i en kortere eller lengre periode i høgskole- og universitetssektoren. 

Vil du vite mer om studentmobilitet kan du laste ned produktarket her pdf 

 

 

Budsjett - samlet

KOSTNADER

2011

2012

2013

Totalt

Virkemidler

5.040'

5.060'

4.905'

15.005'

Forskningsprosjektet

1.700'

1.700'

1.700'

5.100'

Administrasjon

650'

620'

590'

1.860

Sum

7.390'

7.380

7.195'

21.965

FINANSIERING

2011

2012

2013

Totalt

Norges forskningsråd

3.000'

3.000'

3.000'

9.000'

RUP/RDA (Troms fylkesk.)

3.055'

3.075'

3.100'

9.230'

Bedriftene

1.315'

1.270'

1.065

3.650

FoU

20'

35'

30'

85'

Sum

7.390'

7.380'

7.195'

21.965'

 

 

         

 

 

     
 

- webmaster -