VRI Troms

Virkemidler for regional FoU og innovasjon

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet "Virkemidler for regional FoU og innovasjon - VRI"

   

 

Om VRI Troms

Organisering

Virkemidler

Kontakt oss

Aktuelle linker

Suksesshistorier

Faktaark (pdf.)

VRI NORGE

Faktaark (pdf)

VRI Norge

VRI-foredrag

VRI-samlinger

Troms

Om VRI Troms

VRI er et landsomfattende 10-årig program i regi av Forskningsrådet. Samtidig er det også en av Troms fylkeskommunens satsinger for å styrke og utvikle næringslivet i fylket.

Programmet skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping i regionen gjennom forsknings- og utviklingssamarbeid mellom næringsliv og forskningsmiljøer.

VRI Troms er nå inne i sin tredje periode (VRI III, 2014 - 2016) der man gjennom målrettet innsats styrke og bygge opp under reiselivsnæringen og maritim- og petroleumsrelatert leverandørindustri i Troms. Dette skal særlig skje gjennom samarbeid med næringsklyngene Leverandørutvikling Nord-Norge (LUNN) Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og Arktisk Maritim klynge (AMK)

VRI-programmet forutsetter sterk regional forankring og god regional samhandling, og VRI Troms er utviklet i et partnerskap mellom Troms fylkeskommune og Halti næringshage, Høgskolen i Harstad, Innovasjon Norge Troms, Kunnskapsparken i Harstad, LO Troms, Næringshagen i Målselv, Nofima, Norinnova, NHO Troms, Northern Research Institute (Norut), Senja næringshage, Sintef Nord og Universitetet i Tromsø.

VRI Troms startet opp i 2008 som et to-årig prosjekt, og er nå forlenget ut 2016. Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune, Norges forskningsråd samt egeninnsats fra samarbeidspartnere og bedrifter, og har en ramme på ca 4,4 millioner pr. år for årene 2014 - 16.

Prosjektplanen for VRI Troms (2014-16) kan lastes ned her (pdf.)

En videopresentasjon av VRI finner du her

 

Hvorfor VRI Troms?

I en global økonomi er også næringslivet i Troms blitt aktører på en nasjonal og internasjonal arena, og møter derfor så vel økt konkurranse som økt tilgang til nye markeder. For å overleve og komme styrket ut av skjerpet konkurranse, kreves økt kunnskap til å utvikle alt fra produkter og tjenester til ledelse og samarbeid med andre virksomheter som f.eks. utstyrsleverandører og kunnskapsleverandører.

VRI Troms tar sikte på å bidra til dette ved å legge til rette for økt egeninitiert forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, styrke samhandlingen mellom næringsliv og kunnskapsmiljø (forsknings- og undervisningsmiljø) samt øke næringslivets, kunnskapsmiljøenes og regionale myndigheters innsikt i hva som skal til for å oppnå nyttig samhandling mellom forskning, næringsliv og regionale myndigheter.

 

Hovedmål

  • VRI Troms skal stimulere til økt innovasjon og verdiskaping i det eksisterende næringslivet i regionen

Delmål

  • Samhandlingen mellom næringsliv, FoU-miljø og offentlige aktører i Troms skal styrkes

  • Næringslivet i Troms skal i større grad ta i bruk forskningsbasert kunnskap

  • Kunnskapsmiljøene i Troms skal i større grad bidra med kunnskap tilpasset behovet til næringslivet og øvrige aktører i innovasjonssystemet

  • Læring og kunnskapsoverføring på tvers av bedrifter skal økes og styrkes

Fellesstrategier for å nå målene

Samhandlingsstrategi

  • Forbedre samhandling, læring og kunnskapsflyt mellom aktørene i innovasjonssystemet. Det gjelder særlig tiltak som skaper møteplasser og dialog, inkludert mobilitet av personer fra næringsliv eller forskning til andre aktører i det regionale innovasjonssystemet.

Mobiliseringsstrategi

  • Aktivt oppsøke, mobilisere og stimulere bedrifter til å ta i bruk forskningsressurser i sine utviklingsløp. Tiltakene er særlig kompetansemegling og bedriftsprosjekter, men også mobilitet fra forskning til bedrift.

Kompetansestrategi

  • Systematisk bygge kompetanse og kunnskap som bidrar til bedre samhandling, mer og bedre utnyttelse av forskning i næringslivet, og bedre tilbud av FoU til næringsliv og virkemiddelapparat. Tiltakene retter seg bl.a. mot å bedre bedriftenes kjennskap til forskning og dermed bestillerkompetanse for forskning, og å øke kjennskap til næringslivet og virkemiddelaktørenes sine behov blant forskningsmiljøene

 

         

 

 

     
 

- webmaster -