Til startsiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnmark

      "      

Troms

     "      

Nordland

     "    

Tromsø 

Bodø 

Konjunktur-barometer for Nord-Norge

Forskningsrådets ordninger for bedrifter

Patentstyrets kurs

Les

Innovasjons-bloggen

 

 

Om programmet


Overordnet mål / effektmål

Det skal utvikles gode relasjoner mellom FoU-miljø, næringsliv og regionale myndigheter samt strategier i interesserte FoU-enheter som styrker regionens konkurransekraft innen næringsrettet FoU

 

Med næringsrettet FoU menes prosjekter og tiltak som styrker FoU-miljøets evne til å bidra i kommersialisering av forskningsresultater ("ufødt" næringsliv) og/eller som styrker FoU-miljøets evne til å bidra i innovasjoner i eksisterende, "født" næringsliv.

 

Med interesserte FoU-enheter menes institutter ved UiT og selskaper i Norut som har ambisjon om å styrke egen evne og prestasjoner innen næringsrettet FoU, og som ønsker programmets medvirkning i dette arbeidet.


Aksjonsprogrammet fra feb. 2004 og fram til i dag (kort historikk)

Opprinnelig programperiode for Aksjonsprogrammet gikk fra feb. 2004 til feb. 2007. Som følge av gode resultater i denne perioden vedtok programmets initiativtakere og partnere å videreføre programmet til feb. 2009.

Programmet hadde i denne perioden to resultatmål (Aksjonsmålet og Utviklingsmålet):

  • Aksjonsmålet: Aksjonsprogrammet skal på initiativ fra leder- og styringsgruppe styrke den regionale handlingsberedskapen og gjennomføringsevnen innen næringsrettet FoU. Dette skal skje ved å ta i bruk muligheter som oppstår, og herunder utvikle nye prosjekter og regionale programmer som kan styrke den næringsrettede FoU-innsatsen.

Operasjonalisering: Ved hjelp av ressursgrupper skal programmet innen feb. 2007 ha bidratt til å utvikle og realisere minst 4 prosjekter som styrker den næringsrettede FoU-innsatsen. Innsatsen avgrenses til IKT, marin sektor og rom-jord teknologi, kaldklima teknologi, energiteknologi og petroleums-teknologi i nordområdene. I tillegg skal det være avholdt minst 2 Aksjonsseminarer og lagt en omforent struktur for fortsatt strategisk samarbeid mellom UiT, Norut, Norinnova, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og andre aktører av særlig betydning for næringsrettet FoU.

  • Utviklingsmål: Aksjonsprogrammet skal med utgangspunkt i interesserte FoU-enheter og næringsrettede FoU-prosjekter bidra til å styrke FoU-miljøets konkurranseevne og bidrag til regional næringsutvikling. Dette skal skje ved å bistå interesserte FoU-enheter i egenutvikling og partnerskapsdanning, samt ved å bistå næringsrettede FoU-prosjekter i arbeidet for å oppnå ønskede resultater.  

    Operasjonalisering: Innen utgangen av programperioden i 2007 skal det være realisert minst 4 nettverk mellom interesserte FoU-enheter og eksterne partnere. Nettverkene skal være formaliserte og kan variere fra samarbeidsavtaler til gjensidig medeierskap. 

Programmets resultatmål ble innfridd i jan 2007. I den resterende del av programperioden (jan. 2007 - feb. 2009) tok programmet sikte på å overoppfylle disse målene, samt å bli integrert som en ordinær aktivitet i FoU-miljøet. Sistnevnte mål ble utformet som et svar på følgende utfordring: Aksjonsprogrammet har vært nyttig, men hva gjør vi for å ivareta denne nytten også etter at programmet er avsluttet? 

Pr. jan. 2008 gikk programleder over i en stilling som seniorrådgiver i univ. direktørens stab v/Universitetet i Tromsø. Etter dette er Aksjonsprogrammet blitt integrert som en del av stabens arbeid.

Programleder er fortsatt hovedressursen og inngår i de fleste prosjekter og tiltak som programmet deltar i eller selv tar initiativ til. Evt. personressurser utover dette blir avtalt med samarbeidspartnere i hvert enkelt prosjekt.

Programleder Jan R. Iversen kan kontaktes på 77 64 61 01 / 90 88 41 60, e-post


Info.materiell

  • Mini-oversikt over Aksjonsprogrammet

  • Aksjonsprogrammet - folder

  • Rapport, feb. 2005, "Musa som ville flytte fjellet"

  • Rapport, mars 2006, "Musa og fjellet samordnes?"

 

 

Initiativ-

takere

Program-

partnere

© Aksjonsprogrammet, UiT Norges arktiske universitet, Univ.direktørens stab, 9037 Tromsø  
Telefon + 47 77 64 61 01 / +47 90 88 41 60, Fax +47 77 64 47 60, e-post til red: Jan Roger Iversen